Comments
 
Дора Костова - 15/11/2009
Виждам, че с колегата Величко Куртев имаме сходни мнения за експертните съвети.

Дора Костова - 15/11/2009
Да допълня-
Предмет на одобряване от общинската администрация да бъдат само тези части от проекта, които представляват обществен интерес.
Когато това стане, първо повече отговорности ще отидат там, където трябва-при проектанта.
Проекта няма да приключва с "даване на папки за общината".

арх. Дора Костова - 15/11/2009
Становище от арх. Дора Костова Кирилова

1. Да се премахне възможността за втори подпокривен етаж.
2. ..% отклонения, ако остане -да не е само в покрива.
3. Към член 142, ал.2,т.5 – към съществените изисквания трябва да се добави това за адекватен архитектурен образ.
4. Експертните съвети би следвало да се трансформират в съвети с участие на членове на КАБ, по-малко членове на КИИП и граждански представители. Що се отнася до останалите членове на сегашните експертни съвети, то те би трябвало да са си дали експертното мнение в административен порядък, без да става нужда да се събират на едно място в определени дни.
5. Съвети с поне 50% представители на КАБ и може би САБ трябва да има за всички обекти, намиращи се на по-значими артерии и централни градски територии.
6. Проектите трябва да могат да не бъдат одобрявани и поради лошо качество на архитектурата (несъстоятелна архитектура).
7. Нещо, което смятам за важно - без повече тълкувания и писма към чл. 142-проектите трябва да бъдат одобрявани при следната комплектовка:
- архитектура-технически проект,
- конструкции- технически/ идеен проект
- инсталационни части- предварителни изчисления.
- геодезия
Практиката показва, че подробните инсталационни проекти са буквално вредни на етап започване на строителството.


арх. Михаил Стойчев - 15/11/2009
Не е категорично регламентирано осигуряването на достъп до всеки поземлен имот. При сега действащия ЗУТ това основно зависи от добрата воля на собствениците на съседни имоти, която в повечето случаи липсва. При невъзможност за разбирателство решаването на въпроса е в правомощието на кметовете без да има ясни механизъм и срокове.

арх. Светослав ФЪСОВ - 13/11/2009
Необходимо е да се корегира чл 36 от ЗУТ, като се укаже изрично, че при намалени отстояния е необховимо, освен намалените да се спазват минимално изискуемите, защото се получават и одобряват градоустройства, където новата сграда е на разтояние по-малко от изискуемото към границата на собствения имот.

Необходимо е да де укаже изрично етажността и височината на допълващото застрояване, както беше в предходните закони. В закона няма изискване за височина и етажност, когато доп. застр. е свързано със други сгради. Попадъл съм на разработки за надстройка на доп. застр., където се ползват условията на чл. 31-35 от ЗУТ, включително на чл. 36, кото се отнасят за основно застрояване.

Обобщено - ЗУТ в голяма част от съдържанието си е непълен и некатегоричен, незнаяно в какъв интерес. Необходимоп е детайлизиране на проблематиката която изяснява, дори с риск да стане двоен като съдържание -по- добре е да е указано кас се прави, отколкото да има съмн ения
Също така - да се побликуват разясненията на Нар 8 в ДВ, за да може спокойно да се ступва на тях.

арх.Стефан Минчев - 13/11/2009
Бих желал да продължа размислите на арх.Куртев с още няколко акцента. Някъде в материалите ще срещнете основната "идея" при създаването на ЗУТ,който е изграден от две основополагащи теми - устройство на територията от една страна и собственноста от друга. Пресичането на тези две понятия поражда рестриктивния характер на закона. ЗУТ в по-голямата си част санкционира, а не е инструмент за планиране. Това поражда и обществения натиск за премахване на експертни съвети, скъсяване на срокове за разрешителни,надзори,консултанти, магьосници и т.н. Смяна на устройствен режим на извънселищна територия официално е 230 дни.

Аз обаче се питам - без проекти, какво ще консултират, надзирават и санкционират

арх. Величко Куртев - 12/11/2009
Ограничаването на процеса на одобряване до приемане на доклад за съответствие, изготвен от външна фирма - консултант, фактически се превръща в абдикация на обществените институции от отговорността за управление на инвестиционните процеси и защита на обществения интерес. В по-детайлен план, общественият интерес се ограничава до спазването на градоустройствените показатели.

Дори скромната и нищо не означаваща думичка целесъобразност, отпадна от текстовете на закона. Така ЗУТ се превърна в инструмент ориентиран изцяло към материята на правото, напълно откъснат от спецификата на архитектурната професия като феномен създаващ художествен продукт.

Изходът от тази ситуация виждам в създаване на широки експертни съвети с представители на архитектурната професия, избрани от съсловните организации, с мандатност на тези представители и отчетност към колегията. Архитектурният образ на сградите, отношението им към околната среда и застройка, съобразяването с традициите на населеното място трябва да станат задължително предмет на обсъждане в тези експертни съвети. Докладите за съответствие могат да останат като елемент от оценката на техническите параметри на проектите.

арх. Юлиян Македонски - 10/11/2009
Подкрепям колежката Надя Стаматова относно насърчаване енергоснабдяването от соабствени енергийни източници. Това може да стане като текстовете за допълващото застрояване

юлиян македонски - 10/11/2009
1.3акона трябва задължително да предвиди и ясно да формулира обезщетителното отчуждително действие на плана по чл.16, като изключи сегашния текст цената да се определя от комисията по чл.210, което е противоконституционно

арх. Надя Стаматова - 09/11/2009
С оглед използване на независими енергийни източници и др. ресурси (без задължителното присъединяване към мрежите на експлоатационните дружества) към чл.143 ал.3 да се добави: "...или друг начин на доказване на задоволяването на енергийните, хигиенните и други потребности при експлоатацията на обектите без присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура."

1 2 3 4 5 6
Add comment
 
* задължителни полета
Име*
E-mail
Анти спам код*
   
generate new code
Коментар*